Nasza polityka zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój
znajduje się w centrum strategii biznesowej DATA4

Centra przetwarzania danych stanowią filary przemysłu 4.0, wspierając transformację cyfrową przedsiębiorstw oraz całego społeczeństwa. Dlatego właśnie stworzyliśmy program Data4Good, który zrównoważony rozwój stawia w centrum naszej strategii biznesowej.

Zrównoważony rozwój wspieramy poprzez budowę „zielonych” centrów przetwarzania danych

Celem DATA4 jest zapewnienie zrównoważonych kampusów centrów przetwarzania danych, gwarantując klientom i całym społeczeństwom bezpieczny i stały dostęp do danych cyfrowych.

Podejmujemy konkretne działania wspierające zrównoważony rozwój i tworzenie odpowiedzialnej technologii cyfrowej poprzez wdrażanie naszej polityki CSR.

Aktywnie angażujemy się w działania mające na celu zmniejszanie naszego wpływu na środowisko, tworzenie profesjonalnych programów szkoleniowych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego na poziomie regionalnym.

Za cel stawiamy sobie stworzenie korzystnego połączenia transformacji cyfrowej, środowiskowej i społecznej.

Prezes Grupy DATA4,
Olivier Micheli
data4good

Globalna i przekrojowa polityka CSR

Nasz program CSR realizujemy w czterech kluczowych obszarach

Data4 Environment

Wykorzystanie energii odnawialnej, ekoprojektowania, polityki gospodarowania odpadami i ochrony zasobów naturalnych.

Data4 People

Wsparcie i zaangażowania naszych pracowników, oferowanie szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju i zachęty do angażowania się w działania proekologiczne.

Data4 Innovation

Wdrażanie innowacji na rzecz technologii odpowiedzialnych społecznie i udostępnianie ich klientom i partnerom.

Data4 Community

Aktywne działania podejmowane w odpowiedzi na wyzwania społeczne i środowiskowe na obszarach, w których zlokalizowane są nasze europejskie kampusy.

Data4 Environment

Wykorzystanie energii odnawialnej, ekoprojektowania, polityki gospodarowania odpadami i ochrony zasobów naturalnych.

Data4 Environment

Wyróżniliśmy dwa priorytetowe zobowiązania środowiskowe:

 • przyspieszenie naszej drogi do niskoemisyjności
 • ochrona zasobów naturalnych.

Optymalizacja śladu węglowego i ograniczenie wpływu naszych centrów przetwarzania danych na środowisko

Dzięki opracowaniu modelu wzrostu uwzględniającego walkę z globalnym ociepleniem, wpisujemy się w europejską agendę Porozumienia paryskiego. Podjęliśmy niezbędne działania w celu osiągnięcia neutralności węglowej naszych centrów danych. Chcemy przyspieszyć naszą drogę do niskoemisyjności, którą zamierzamy osiągnąć do 2030 roku.

Inicjatywy, które wspieramy:

 • SBTI* (Science Based Target Initiative), która zachęca firmy do wyznaczania celów w zakresie dekarbonizacji ich działalności.
 • Pakt Neutralności Klimatycznej Centrów Danych (Climate Neutral Datacenter Pact), zainicjowany przez europejskie firmy z branży centrów przetwarzania danych działające we współpracy z Komisją Europejską. Celem Paktu jest zapewnienie centrom danych możliwości osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2030.
 • Porozumienie Planet Tech Care, którego sygnatariusze zobowiązali się do zmniejszania wpływu technologii cyfrowej na środowisko.

Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi: wodą, metalami ziem rzadkich, obszarami leśnymi, środowiskiem naturalnym.

Współpracujemy ze specjalistami, którzy oceniają nasz wpływ na bioróżnorodność i opracowujemy plany działania integrujące ekosystemy, w których działamy.

Dzięki zielonym projektom budowlanym możemy rozwijać naszą działalność i zarządzać obiektami z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Podejmujemy działania zmierzające do ochrony otoczenia naturalnego, w którym zlokalizowane są nasze centra przetwarzania danych. Przykład: las Marcoussis wokół naszego kampusu we Francji.

Aby osiągać nasze cele, będziemy stale inwestować w:

 • Zmniejszanie zużycia energii na potrzeby naszej infrastruktury
 • Zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej
 • Rozwój gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) dzięki działaniom podejmowanym na placach budów, a także w odniesieniu do odpowiedniego wyposażenia naszych kampusów
 • Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i ekosystemami

Projekty naszych centrów danych nowej generacji pozwalają obniżyć zużycie energii elektrycznej o 20%.

Marie Chabanon,
dyrektor ds. technicznych w DATA4
Data4 People

Wsparcie i zaangażowania naszych pracowników, oferowanie szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju i zachęty do angażowania się w działania proekologiczne.

Data4 People

Naszym celem jest motywowanie i angażowanie naszych zespołów do realizacji wspólnych zadań.

Nasz program Data4People pozwala na:

 • ochronę zdrowia i jakości życia pracowników
 • wspieranie różnorodności i rozwijanie ducha pracy zespołowej

Celem naszego działania jest także szkolenie i angażowanie wszystkich pracowników w wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

W 2022 roku planujemy przeszkolić naszych pracowników w ramach projektu o nazwie „Fresk klimatyczny”.

Data4 Innovation

Wdrażanie innowacji na rzecz technologii odpowiedzialnych społecznie i udostępnianie ich klientom i partnerom.

Data4 Innovation

Z myślą o promowaniu innowacyjnych rozwiązań, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom odpowiedzialnej technologii cyfrowej, w DATA4 powstał program Data4Innovation.

Współpracując z naszymi klientami i partnerami, idziemy o krok dalej:

 • rozwiązując problemy środowiskowe
 • rozwijając innowacyjne narzędzia
 • udoskonalając nasze usługi w kampusach

DATA4 testuje obecnie rozwiązania poprawiające odporność i efektywność energetyczną centrów danych. Rozwiązania te oparte są na technologiach takich jak „Digital twin – Cyfrowy bliźniak”, które polegają na porównaniu realnej i wirtualnej pracy centrów danych.

DATA4 koncentruje swoje działania na innowacjach, które mają korzystny wpływ na środowisko, dzięki czemu możemy realizować nasze cele w drodze do niskoemisyjności i neutralności węglowej do 2030 roku. Do realizacji tych celów niezbędne jest podejście holistyczne, umożliwiające optymalizację wpływu instalacji w całym cyklu ich eksploatacji (budowy, działalności operacyjnej, recyklingu).

Jérôme Totel,
dyrektor ds. innowacji i transformacji
Data4 Community

Aktywne działania podejmowane w odpowiedzi na wyzwania społeczne i środowiskowe na obszarach, w których zlokalizowane są nasze europejskie kampusy.

Data4 Community

Dzięki Data4Community chcemy nawiązywać i rozwijać partnerskie relacje z podmiotami z regionów, w których zlokalizowane są nasze centra danych, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom społecznym i środowiskowym.

Naszym celem jest stworzyć pierwszą Data4 Academy, której głównym zadaniem będzie zaprezentowanie branży centrów danych jako znaczącej rezerwy miejsc pracy w nadchodzących latach. Będziemy też podejmować współpracę z uniwersytetami i szkołami wyższymi w celu określania nowych działań, szczególnie skoncentrowanych na zagadnieniach środowiskowych

Jean-Paul Leglaive

DATA4 angażuje się na poziomie lokalnym i regionalnym w rozwój tzw. „mikromobilności”, w tym poprzez tworzenie ścieżek rowerowych we Francji i Włoszech.

Data4 Academy

Data4 Academy to program edukacyjny zainaugurowany w kampusie Marcoussis pod Paryżem w celu rozwoju branży centrów danych

SZKOLENIA
Współpraca partnerska z uniwersytetami i szkołami wyższymi w zakresie organizacji spotkań i szkoleń studentów
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Współpraca z podmiotami z obszaru socjoekonomiki w celu rozwoju inkluzywności i różnorodności w naszych kampusach
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Współpraca z organizacjami studenckimi uniwersytetów i szkół wyższych w celu opracowywania projektów pilotażowych

Angażujemy pracowników w nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

W DATA4 jesteśmy zorientowani na kolektywne działanie i współpracę. Wszystkie nasze zespoły uczestniczą w tym odpowiedzialnym projekcie biznesowym we wszystkich kampusach DATA4 na terenie Europie.

W związku z tym podjęliśmy następujące zobowiązania:

 • Przekazywania i dzielenia się wiedzą na temat śladu środowiskowego centrów danych. Grupa wnosi istotny wkład w ocenę śladu środowiskowego technologii cyfrowych i rozwój krajowej oraz europejskiej agendy na rzecz odpowiedzialnych technologii cyfrowych.
 • Dołożenia wszelkich starań, aby wpływ działalności DATA4 podlegał pomiarowi i był komunikowany na zasadach pełnej przejrzystości, w oparciu o referencyjną metodologię normy ISO 26000.

Zasoby informacyjne DATA4

[Report] 2020 Data4 CSR Report

 • An environmentally aware business
 • Putting people at the heart of our social commitment
 • A sustainable development focused on innovation

Zobowiązania przyjęte przez DATA4 w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju i promowania budowy bardziej zrównoważonych środowiskowo centrów danych wynikają z naszej polityki CSR, w którą zaangażowani są pracownicy, partnerzy i klienci Grupy.