Data4 | People

Wsparcie i zaangażowania naszych pracowników, oferowanie szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju i zachęty do angażowania się w działania proekologiczne.

Data4 People

Cele i wartości

Jesteśmy przekonani, że współdzielenie silnych wartości z pracownikami pozwala osiągać cele w następujących dziedzinach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Różnorodność, równość i inkluzywność;
 • Promowanie talentów, szkolenie i edukacja;
 • Dobrostan w pracy i środowisku pracy;
 • Relacje z ekosystemem i lokalną gospodarką.

Wartości Data4

Nasz rozwój jest skupiony wokół stale odnawianej idei odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, w celu osiągnięcia doskonałości. Oto wartości, którym służą te zobowiązania:

Duch inicjatywy
Kultura firmy Data4 opiera się na duchu inicjatywy, z dobrze zdefiniowanymi celami, które zapewniają klientom i partnerom jasną wizję. Wizja ta przejawia się w samodzielności, energii i poczuciu odpowiedzialności.
Odpowiedzialność
Zobowiązujemy się do odpowiedzialnych praktyk w zarządzaniu naszym wpływem na środowisko i dajemy naszym współpracownikom, potencjalnym współpracownikom i klientom przykład ich poszanowania.

Zdolność do przystosowania się
Założeniami naszej działalności są przystosowanie się, innowacyjne myślenie i dostarczanie kreatywnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Naszym priorytetem jest ciągła nauka, aby nie tylko reagować, ale przewidywać to, co przyniesie przyszłość.

Firma Data4 skupia się na dobrostanie pracowników. W ramach programu Data4Good People dążymy do poprawy warunków pracy naszych pracowników i osiągnięcia statusu „the best place to work”.

Różnorodność, równość i inkluzywność

Firma Data4 podejmuje aktywność społeczną wobec swoich pracowników i w różnych społecznościach. Firma wspiera różnorodność i równość płci, inkluzywność wobec osób potrzebujących i ich integrację, promowanie talentów i zaangażowanie pracowników w różne inicjatywy (ścieżki integracji, szkolenie dla rozwoju kompetencji, mobilność wewnętrzna), dobrostan w pracy oraz równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Na koniec roku 2021 kobiety stanowiły 28% pracowników Grupy. Odsetek ten jest stabilny w porównaniu z rokiem 2020.

Różnorodność i równość są bardzo istotne dla firmy Data4, która ma świadomość niedostatecznej reprezentacji kobiet w sektorze centrów przetwarzania danych, hostingu infrastruktury informatycznej i chmury oraz, bardziej ogólnie, w sektorze cyfrowym.

 • Konkretne działania płacowe na rzecz równości płac kobiet i mężczyzn we wszystkich krajach.
 • Promowanie kandydatek na regularne stanowiska zajmowane w większości przez mężczyzn w procesie rekrutacji.
 • Przyciąganie talentów-kobiet poprzez organizację zapewniającą kobietom większą swobodę działania w organizacji i lepszą równowagę między życiem zawodowym i osobistym.
 • Realizacja polityki ciągłego doskonalenia w celu ograniczania wszelkich form nierówności na stanowiskach kluczowych dla firmy i feminizacja kadr. Na koniec roku 2021 udział kobiet w komitecie wykonawczym wyniósł 50%, a w komitecie zarządzającym 38%, co stanowi postęp w porównaniu z końcem roku 2020.
Podczas Forum Kobiet G20, które odbyło się we Włoszech w październiku 2021 r., prezes i dyrektor generalny firmy Data4 podpisał kartę „Towards the zero-gender gap”, której celem jest promowanie równości płci w przedsiębiorstwie.

Równowaga między kobietami i mężczyznami ma dla nas zasadnicze znaczenie dla lepszego odzwierciedlania obrazu społeczeństwa. Ponadto różnorodność tworzy konkurencyjność i przyczynia się do wyników przedsiębiorstwa.

Olivier Micheli
Prezes i dyrektor generalny
data4good

Inne obszary

Środowisko
Ograniczanie naszego wpływu na środowisko poprzez podejście oparte na gospodarce obiegu zamkniętego.
Innovation
Identyfikacja i badanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań technicznych z naszymi partnerami.
Community
Odpowiedzialne działanie i zaangażowanie w ekosystem

Zasoby informacyjne DATA4

CSR report 2023

 • Environment: Reducing our environmental footprint
 • Communities: Being an engaged stakeholder in our communities
 • People: Making Data4 a great place to work
 • Governance: Being an exemplary leader in our industry