Nasza polityka zrównoważonego rozwoju

data4good

Zrównoważony rozwój jest w centrum naszej strategii

Nasz program zrównoważonego rozwoju Data4Good jest jednym z 3 strategicznych obszarów działalności Data4 obok jakości, aby ciągle spełniać oczekiwania naszych klientów, oraz elastyczności, aby towarzyszyć naszym klientom w rozwoju.

Ten ambitny i długoterminowy program jest prowadzony we wszystkich podmiotach Grupy w Europie.

Łączy w sobie reguły normy ISO 26000 i opiera się na 4 filarach o jasno zdefiniowanych celach:

 • Środowisko
 • Ludzie
 • Innowacje
 • Zaangażowanie społeczne

W programie tym uczestniczą wszyscy pracownicy, usługodawcy i klienci, a także inni uczestnicy naszego ekosystemu, tacy jak samorządy, uniwersytety itd., zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Wpisuje się on także w politykę ciągłego doskonalenia i ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Z drugiej strony firma Data4 wspiera program Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych i uczestniczy w innych inicjatywach, takich jak:

 • inicjatywy Climate Neutral Data Center Pact i Planet Tech’Care, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko branży cyfrowej;
 • Forum Kobiet, którego celem jest wzmocnienie reprezentacji kobiet i zwiększenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach.

Realizacja naszego programu i jego wyniki są regularnie ujawniane i kontrolowane podczas comiesięcznych zebrań naszego komitetu wykonawczego i komitetu zarządzającego.

 

W świecie, w którym branża cyfrowa — której filarami są centra przetwarzania danych — staje się coraz ważniejsza, firma Data4 może odegrać kluczową rolę jako aktywny podmiot i wzór zrównoważonego rozwoju.

Olivier Micheli
Prezes i dyrektor generalny

Cztery filary programu Data4 Good

Ograniczanie naszego wpływu na środowisko poprzez podejście oparte na gospodarce obiegu zamkniętego.
Uczynienie firmy Data4 przykładem dobrego miejsca pracy.
Identyfikacja i badanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań technicznych z naszymi partnerami.
Odpowiedzialne działanie i zaangażowanie w ekosystem.

Nasze zobowiązanie w ramach programu Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Wszystkie działania prowadzone i wpisujące się w nasz program Data4Good realizują określone cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).


Cele zrównoważonego rozwoju zostały przyjęte przez wszystkie Państwa Członkowskie ONZ we wrześniu 2015 r., w ramach programu zrównoważonego rozwoju do 2030 r., który określa plan 15-letni plan realizacji celów i powiązane wskaźniki.

Światowi przywódcy jeszcze nigdy nie obiecali prowadzenia wspólnych działań w ramach równie szerokiego i uniwersalnego programu politycznego.

Wszystkie cele zrównoważonego rozwoju można znaleźć tutaj.

Prowadzenie wdrożenia programu Data4Good w naszej Grupie podczas dynamicznego rozwoju w wielu krajach to wymagające i pasjonujące wyzwanie: jestem dumny z codziennej współpracy ze wszystkimi pracownikami firmy Data4 i ze wspólnoty wartości ze wszystkimi partnerami.

Jean-Paul Leglaive
Dyrektor ds. jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

Prowadzenie polityki odpowiedzialnych zakupów we współpracy z dostawcami i usługodawcami

Dostawcy i usługodawcy firmy Data4 to prawdziwi partnerzy, z którymi budujemy i obsługujemy nasze centra przetwarzania danych w sposób trwały i odpowiedzialny. W tym kontekście firma Data4 naturalnie chciała sformalizować i dowartościować to podejście poprzez przyjęcie 2 celów w ramach polityki odpowiedzialnych zakupów:

 

 • ETAP 1: podpisanie karty relacji z dostawcami i odpowiedzialnych zakupów (fr. Relations Fournisseurs Achats Responsables, RFAR) opracowanej przez francuskie ministerstwo gospodarki i finansów;
 • ETAP 2: przyjęcie naszej polityki odpowiedzialnych zakupów przez niezależny podmiot trzeci.

 

Relations Fournisseurs et Achats Responsables

W przypadku napotkania trudności we współpracy z firmą Data4 dostawcy i usługodawcy mogą kierować swoje wnioski do naszego mediatora wewnętrznego mediateur-entreprises@data4group.com lub rzecznika MŚP correspondant-PME@data4group.com

Polityka odpowiedzialnych zakupów należy do kluczowych elementów naszego programu zrównoważonego rozwoju Data4Good i zależy nam na włączaniu w tę politykę naszych dostawców i usługodawców.

Jean-Paul Leglaive
Dyrektor ds. jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

Zasoby informacyjne DATA4

CSR report 2023

 • Environment: Reducing our environmental footprint
 • Territories: Being an engaged stakeholder in our territories
 • People: Making Data4 a great place to work
 • Governance: Being an exemplary leader in our industry

Nasze artykuły blogowe dot. zrównoważenia