Data4 Good | Środowisko

Cele

Aby wypełnić zobowiązana podjęte w ramach porozumienia Climate Neutral Data Center Pact, w pełni angażujemy się w walkę z ociepleniem klimatu i stawiamy sobie za cel osiągnięcie do 2030 r. „neutralności węglowej” wszystkich naszych działań w Europie.

Innymi słowy, oznacza to dążenie do celu na 2 różne i dopełniające się sposoby:

  • Przede wszystkim dalsze obniżanie naszej całkowitej emisji gazów cieplarnianych poprzez liczne działania strukturalne;
  • Równoległe wzmacnianie neutralności węglowej planety poprzez sekwestrację pozostałych emisji, których nie można wyeliminować, tworząc biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla.

Dla dopełnienia, co równie ważne, dążymy do celu, jakim jest racjonalne wykorzystywanie zasobów, takich jak energia elektryczna, woda i wszelkie materiały używane do budowy i eksploatacji w ramach naszej działalności.

Cele firmy Data4 są naturalnie zgodne z celami zrównoważonego rozwoju programu Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, które wybraliśmy.

Wyzwanie to naturalnie wpisuje się w ciąg innych zadań, za które odpowiadam, takich jak zwiększanie zadowolenia klientów (ISO 9001), ograniczanie naszego wpływu na środowisko i zużycia energii elektrycznej (ISO 14001 i 50001), podnoszenie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich partnerów (ISO 45001) lub zabezpieczanie naszych systemów informatycznych (ISO 27001).

Jean-Paul Leglaive
Dyrektor ds. jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

Strategia oparta na gospodarce obiegu zamkniętego

Aby osiągnąć te ambitne cele, opracowaliśmy strategię opartą na holistycznym podejściu: gospodarce obiegu zamkniętego!

Strategia ta umożliwia uwzględnianie wszystkich skutków środowiskowych wszystkich naszych działań, od zaprojektowania naszych instalacji do zakończenia ich cyklu eksploatacji, a więc działanie w celu osiągnięcia ustalonych celów.

W bardzo konkretny sposób, co przedstawimy poniżej, podejmujemy wiele działań na każdym etapie tego „zielonego cyklu”.

Projekt, budowa, a następnie eksploatacja centrów przetwarzania danych w sposób ograniczający ich wpływ na środowisko to pasjonujące i konieczne wyzwania, w których uczestniczy wielu pracowników firmy Data4, a także współpracujący z nią usługodawcy.

Marie Chabanon,
CTO

Metodologia oparta na trzech filarach

Pomiar
Przed opracowaniem i weryfikacją planu skutecznych działań należy zacząć od pomiarów.
Działanie
Firmie Data4 zależy na stosowaniu konkretnych rozwiązań technologicznych w celu ograniczania wpływu na środowisko nowych, a także istniejących centrów przetwarzania danych.
Kontrola
Do comiesięcznych pomiarów skuteczności realizowanych działań potrzeba wielu wskaźników.

Zobowiązania

Oprócz wszystkich działań opisanych powyżej firma Data4 jest mocno zaangażowana w swój ekosystem:

Firma Data4 dołączyła do inicjatywy Climate Neutral Data Center Pact prowadzonej przez europejski sektor centrów przetwarzania danych, która zobowiązuje do aktywnych działań na rzecz neutralności węglowej planety.
Firma Data4 wspiera inicjatywę Planet Tech’Care na rzecz ograniczania wpływu na środowisko branży cyfrowej.
Firma Data4 realizuje i stosuje wytyczne europejskiego kodeksu postępowania na rzecz poprawy efektywności energetycznej centrów przetwarzania danych.
Wszyscy pracownicy zostali uwrażliwieni na politykę środowiskową w ramach programu Fresque du Climat.
data4good
People
Uczynienie firmy Data4 przykładem dobrego miejsca pracy.
Innovation
Identyfikacja i badanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań technicznych z naszymi partnerami.
Community
Odpowiedzialne działanie i zaangażowanie w ekosystem.

Zasoby informacyjne DATA4

ESG Report 2022

Nasze artykuły blogowe dot. zrównoważenia