Data4 zapowiada nowy kampus centrów obliczeniowych we Francji

Grupa Data4 – duża firma francuska z sektora inwestycji i eksploatacji centrów obliczeniowych w Europie – zapowiada utworzenie nowego kampusu centrów obliczeniowych w Nozay (departament Essonne), w dawnych obiektach Nokii. Projekt ten, w który do 2030 r. zostanie zainwestowana kwota około miliarda euro, ma na celu rewitalizację 22 hektarów terenów przemysłowo-biurowych, co potwierdza zaangażowanie grupy w regionie paryskim.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i transformację energetyczną

Ekspansja ta jest elementem strategii Data4 zmierzającej do osiągnięcia mocy 1 GW i zajęcia pozycji wzorcowego podmiotu europejskiego sektora centrów obliczeniowych. Nowy obiekt w Nozay (PAR3) uzupełni dwa istniejące już kampusy Data4 w Marcoussis (PAR1 oraz PAR2) i zwiększy łączną moc dostępną w tych trzech obiektach do 375 MW. Dzięki bliskości geograficznej klienci będą mogli korzystać z większej zdolności przyłączeniowej, niewielkich opóźnień i większej redundancji.

Ponadto Data4 angażuje się we wspieranie rozwoju ekodzielnicy w Nozay poprzez ponowne wykorzystywanie we współpracy z merostwem miasta szkodliwego ciepła wytwarzanego przez centra obliczeniowe grupy. Projekt ten pozwoli zmniejszyć ślad węglowy tej miejscowości i przyczyni się do transformacji ekologicznej, energetycznej i gospodarczej regionu.

Nowy kampus centrów obliczeniowych będzie też wzorcem w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki stosowaniu przez grupę Data4 norm i certyfikatów, takich jak norma ISO 50001 i europejski kodeks postępowania. Ponadto obiekt otrzyma znak BREEAM – międzynarodowe oznaczenie oceniające projekty architektoniczne według kryteriów poszanowania środowiska, gospodarki energetycznej, wodnej i gospodarki odpadami, zrównoważonego transportu i dobrostanu użytkowników.

Korzystny wpływ na lokalną gospodarkę i bioróżnorodność

Budowa obiektu Data4 w Nozay pozwoli ożywić lokalną gospodarkę poprzez utworzenie około 500 miejsc pracy, zarówno bezpośrednich, jak i uzupełniających stanowisk pośrednich. Ponadto organizacja przyznająca oznaczenie BREEAM uwzględni bioróżnorodność obiektu w jego aktualnym stanie i zaproponuje drogi doskonalenia, żeby jeszcze lepiej chronić i rozwijać bioróżnorodność w obiekcie we współpracy z inżynierem ekologiem.

Ten szeroko zakrojony projekt świadczy o tym, że Data4 chce pogodzić wzrost, odpowiedzialność za środowisko i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności ze zrównoważonym rozwojem i transformacją energetyczną regionu paryskiego.

Ścisła współpraca z lokalnymi podmiotami w ramach projektu ekologicznego i ekonomicznego

Projekt kampusu centrów obliczeniowych w Nozay jest efektem ścisłej współpracy Data4 z lokalnymi podmiotami, zwłaszcza z merostwem Nozay i aglomeracją Paryż-Saclay. Oprócz wsparcia rozwoju ekodzielnicy współpraca ta ma na celu przekształcenie dawnej siedziby oddziału Nokii w dynamiczną strefę ekonomiczną stanowiącą dla miasta zagłębie atrakcyjnych miejsc pracy.

Didier Perrier, mer Nozay, podkreślił znaczenie projektu dla gminy, wskazując na jego potencjał przyciągania lokalnego handlu i wsparcia ekologicznej, energetycznej oraz gospodarczej transformacji miasteczka. Kampus ośrodków obliczeniowych i inkubatorów będzie jednym z największych w Île-de-France i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu.

Nabycie obiektu Nokii w Nozay i utworzenie nowego kampusu centrów obliczeniowych podkreśla długofalowe zaangażowanie Data4 w zrównoważony rozwój i wsparcie lokalnego ekosystemu. Ponowne wykorzystanie szkodliwego ciepła wytwarzanego przez centra obliczeniowe, stosowanie najsurowszych norm środowiskowych oraz zachowanie bioróżnorodności lokalizacji to dowody tego zaangażowania. Równolegle ze staraniami zmierzającymi do zmniejszenia stopnia denaturacji gleb i rewitalizacji terenów poprzemysłowych Data4 dąży do wdrażania innowacji i współpracy z lokalnymi podmiotami w celu wytworzenia synergii oraz wsparcia zrównoważonego, odpowiedzialnego wzrostu. Poprzez ten projekt Data4 wykazuje się zdolnością do łączenia efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności za środowisko i zaangażowania społecznego, co czyni z nowego kampusu centrów obliczeniowych wzór na przyszłość dla tego sektora.