Centra przetwarzania danych jako katalizator zmiany

W erze cyfrowej centra przetwarzania danych stały się cichymi bohaterami, stanowiącymi podstawę naszego coraz bardziej połączonego świata. Obiekty te stały się centralnymi ośrodkami przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych, umożliwiając tym samym funkcjonowanie usług cyfrowych i aplikacji, na których polegamy każdego dnia.

Jérôme Totel, dyrektorem ds. strategii grupowej i innowacji w Data4

Sektor centrów danych coraz częściej wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii – ze szczególnym uwzględnieniem źródeł lokalnych – i przyczynia się do bardziej zrównoważonego koszyka energetycznego.

Co więcej, odgrywają one kluczową rolę w obsłudze przetwarzania danych w chmurze, analityki danych, sztucznej inteligencji i różnego rodzaju usług online, czyniąc je fundamentem współczesnej gospodarki cyfrowej. Ponieważ coraz bardziej polegamy na technologiach opartych na danych, centra przetwarzania danych są przygotowane na to, by w nadchodzących latach odgrywać jeszcze bardziej istotną rolę w naszym życiu.

Równocześnie branża ta stoi przed wyzwaniem, jakim jest zdobycie akceptacji dla centrów przetwarzania danych. Obecnie są one często postrzegane negatywnie ze względu na obawy związane ze zużyciem energii i wody, niewłaściwym zagospodarowaniem terenu, a nawet ograniczonym wpływem gospodarczym na pobliskie społeczności. Centra przetwarzania danych nie muszą być jednak postrzegane w ten sposób, a ich właściciele już teraz podejmują różnego rodzaju działania, dążąc do zmiany na lepsze.

Konieczność zachowania umiaru

Aktualnie wszystkie centra przetwarzania danych (również nasze) muszą uwzględnić w swoich działaniach kwestię zachowania umiaru ze względu na ogromne wyzwanie, jakim jest funkcjonowanie w świecie ograniczonych zasobów. Obejmuje to kilka kluczowych aspektów, takich jak umiarkowane użytkowanie terenu, efektywne wykorzystanie energii i nacisk na strategiczne wykorzystanie innych zasobów naturalnych.

Podczas planowania zagospodarowania terenu właściciele centrów danych muszą dążyć do maksymalnego wykorzystania przestrzeni i stawiania budynków, w których ekonomia przestrzeni jest na pierwszym miejscu. My na przykład skupiliśmy się na ograniczeniu wpływu na naturalne uwarunkowania terenu oraz zwiększeniu gęstości mocy w przeliczeniu na metr kwadratowy. Tym samym potroiliśmy nasz współczynnik mocy na hektar. Był to krok, który Data4 uważało za konieczny z uwagi na ograniczone zasoby gruntów i konieczność zachowania bioróżnorodności.

Zagospodarowanie terenu w sposób przemyślany idzie w parze z efektywnym wykorzystaniem energii. Sektor centrów danych coraz częściej wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii – ze szczególnym uwzględnieniem źródeł lokalnych – i przyczynia się do bardziej zrównoważonego koszyka energetycznego.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii chłodzenia obniżyliśmy współczynnik zużycia energii (ang. Power Usage Effectiveness – PUE) o 20%, co stanowi świetny wynik na początek. Wierzymy, że z pomocą sztucznej inteligencji uda nam się w nadchodzących latach jeszcze bardziej zoptymalizować współczynnik PUE. Ponadto dofinansowujemy lokalny rozwój odnawialnej energii, aby móc kontynuować te działania.

Koncepcja zachowania umiaru odnosi się również do innych surowców naturalnych (np. do zarządzania gospodarką wodną) i wiąże się z wdrażaniem praktyk takich jak rezygnacja z chłodzenia adiabatycznego. We Francji widać to chociażby w osiągniętym przez nas wskaźniku efektywności wykorzystania wody (Water Usage Efficiency – WUE) na poziomie 0,061 l/kWh IT.

Co więcej, centra przetwarzania danych aktywnie dokonują pomiarów swojego globalnego śladu środowiskowego, uwzględniając kryteria takie jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, metali ziem rzadkich czy energii oraz eutrofizacja wód słodkich, w celu odpowiedzialnego zarządzania zasobami i ograniczenia wpływu na środowisko.

W obliczu ograniczonych zasobów pomiary te są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonej i długotrwałej wydajności centrów przetwarzania danych w erze cyfrowej.

Ożywienie regionów i pozytywny wpływ na gospodarkę

W związku z wyzwaniami, z jakimi mierzy się światowa gospodarka, większość rządów i władz lokalnych szuka opcji inwestycji w lokalne społeczności oraz długofalowych sposobów na stworzenie nowych możliwości i miejsc pracy.

Ponieważ centra przetwarzania danych pojawiają się w coraz to nowych obszarach, kluczowym zadaniem ich operatorów jest dogłębne zrozumienie lokalnego ekosystemu. Właściciele centrów danych powinni nawiązywać bliską współpracę z władzami lokalnymi, osobami stojącymi na czele społeczności czy dostawcami, takimi jak biura projektowe, architekci, specjaliści ds. klimatyzacji/energii elektrycznej, eksperci ds. sieci i telekomunikacji oraz kierownicy budowy.

Dlaczego? Ponieważ budynki odgrywają kluczową rolę w stworzeniu centrów danych, które przyniosą korzyści również lokalnym społecznościom.

Spójrzmy na przykład budynku Data4 w Marcoussis. Już planując jego budowę, mieliśmy wizję stworzenia nowych miejsc pracy. Do końca 2023 roku w budowę i obsługę kampusu centrów danych zaangażowanych będzie niemal 700 osób. Proces generowania miejsc pracy obejmie całą Francję, gdzie do 2030 roku przewidujemy stworzyć 1800 stanowisk w różnych lokalizacjach centrów danych.

Budowa centrów danych jest konieczna, lecz równie ważne jest wspieranie społeczności. Jednym z takich obszarów może być współpraca z władzami lokalnymi w celu ustalenia, jakie korzyści podatkowe może przynieść danemu obszarowi budowa centrum danych, przy czym w miarę rozwoju zakładu korzyści te stopniowo by się zwiększały.

Co ważniejsze, taka strategiczna decyzja może wzmocnić lokalną gospodarkę, zwiększając jej odporność na kryzysy międzynarodowe, szczególnie na obszarach uzależnionych w dużym stopniu od eksportu. Synergia między funkcjonowaniem centrum przetwarzania danych, tworzeniem miejsc pracy, korzyściami podatkowymi i odpornością gospodarczą uwydatnia ogólny pozytywny wpływ takich zakładów na lokalne społeczności i obszary, w których powstają.

Poza kwestią finansów i miejsc pracy istotna jest też wartość dodana

Centra przetwarzania danych potwierdzają i zwiększają swój pozytywny wpływ w momencie, gdy stają się integralną częścią otaczającego je środowiska.

Można to osiągnąć na różne sposoby, na przykład ponownie wykorzystując dawne zakłady przemysłowe i wdrażając projekty architektoniczne, które idealnie wpisują się w krajobraz oraz przyczyniają się do rewitalizacji zaniedbanych dotychczas obszarów. Centra danych nie tylko fizycznie wpasowują się w otaczające środowisko, lecz również angażują lokalną społeczność.

Mogą one na przykład co roku przyjmować wycieczki ze szkół średnich, aby zwiększać świadomość na temat zawodów branży cyfrowej i pielęgnować kulturę zaangażowania cyfrowego.

Centra danych muszą dążyć też do zostania aktywnymi członkami lokalnych społeczności poprzez wdrażanie projektów dopasowanych do unikalnych potrzeb i aspiracji mieszkańców oraz polityki lokalnej. Ponadto centra promują innowacje i odpowiedzialność za środowisko poprzez organizowanie konkursów dla startupów, mających na celu wykrywanie przełomowych technologii, które mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko.

Właściciele centrów danych mogą też pomóc lokalnym społecznościom w odkrywaniu inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarze kampusów. Przykładem może być wykorzystywanie ciepła generowanego przez centra danych do celów takich jak produkcja żywności czy wytwarzanie energii odnawialnej. Tym sposobem centra przetwarzania danych wykraczają poza swoją podstawową funkcję i wspierają rozwój lokalny, a także edukację, zrównoważony rozwój czy innowacje.

Centra danych są niewątpliwie niezbędne w obliczu stale rosnącej gospodarki cyfrowej, tym samym stając się fundamentem współczesnego świata. Są one nieustannie rozwijane, aby eliminować obawy dotyczące środowiska, tworzyć miejsca pracy oraz przyczyniać się do rozwoju danego obszaru i integracji obszarów miejskich. Biorąc pod uwagę rosnące ilości danych i potrzeby technologii cyfrowych, centra przetwarzania danych są przygotowane na to, aby odegrać jeszcze większą rolę w kształtowaniu naszej cyfrowej przyszłości.