Kluczowe etapy udanej migracji infrastruktury IT

Posiadanie wysokowydajnej infrastruktury IT nie jest już tylko wartością dodaną jest obecnie niezbędne dla konkurencyjności firmy.

Bardziej niż kiedykolwiek musi ona spełniać wymogi związane z cyfryzacją, eksplozją danych, ewolucją branż, zastosowaniami i ograniczeniami wszelkiego rodzaju takich jak ochrona danych osobowych i wrażliwych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o modernizację instalacji, aktualizację oprogramowania, przeniesienie wszystkich usług do nowej witryny hostingowej czy zmianę hosta, często konieczna jest migracja jej infrastruktury i systemy komputerowe. A tego nie da się improwizować.

Główne etapy, które należy wykonać

Jak mawiał francuski filozof Maurice Blondel, „przyszłości się nie przewiduje, przyszłość się przygotowuje„. Tajemnicę udanej migracji można więc podsumować jednym słowem: PRZYGOTOWANIE!

Wykonując każdy z 8 głównych etapów przedmigracyjnych, firma zminimalizuje ryzyko utraty danych, przerw w świadczeniu usług, przekroczenia terminów i budżetu.

  1. Utworzenie zespołu projektowego i zarządzającego: na wstępie konieczne jest wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za projekt, który będzie kierował zespołem (kluczowy użytkownik, kierownik systemu, konsultant, kierownik projektu funkcjonalnego, architekt techniczny,…) posiadającym wiedzę i umiejętności konieczne do jego sprawnego funkcjonowania.
  2. Przeprowadzenie badania stanu istniejącego: ten etap polegający na audycie ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, że zakres migracji został jasno określony i że żadna usługa czy element infrastruktury nie zostaną pominięte. Obejmuje ona przegląd urbanizacji systemu informatycznego, mapowanie poszczególnych aplikacji i konfiguracji, a także pełne inwentaryzacje fizycznych i sieciowych składników tworzących platformę.
  3. Projekcja/arbitraż/ocena ewolucji infrastruktury: to ważny etap, podczas którego konieczne jest podjęcie decyzji o odnowieniu, racjonalizacji, optymalizacji sprzętu, likwidacji przestarzałych lub niepotrzebnych usług… Jest to również okazja do sprawdzenia integralności poszczególnych repozytoriów danych i ich aktualizacji w razie potrzeby.
  4. Planowanie: chodzi o ustanowienie retro-harmonogramu wszystkich działań, które mają zostać przeprowadzone oraz usług, które mają być przeniesione, poprzez wskazanie terminów i metody migracji – w ramach jednorazowego „Big bang” lub etapami w trybie „migracji sfazowanej”. Kierownik projektu musi zacząć od uwzględnienia imperatywów biznesowych i technicznych. Na przykład może to  obejmować wybór migracji w ciągu weekendu, aby ograniczyć niedostępność usług dla użytkowników. Wszystkie te  zorganizowane działania stanowią wówczas plan „Cut-over” lub inaczej plan migracji. Będzie to punkt odniesienia dla całego zespołu projektowego i umożliwi śledzenie postępów w stosunku do wyznaczonych celów, zapewnienie komunikacji między poszczególnymi uczestnikami procesu, monitorowanie i składanie sprawozdań z działań.
  5. Dobór właściwych partnerów:  wielu dostawców oferuje usługi wsparcia przy tego typu projektach. Konsultanci, specjaliści w zakresie transferu lub relokacji centrów danych, technicy centrów danych i hosterzy kolokacji będą mogli wnieść swoją wiedzę i wesprzeć zespół projektowy rzeczywistą wartością dodaną.
  6. Przygotowanie nowego środowiska hostingowego: to niezbędny  etap, aby przyjąć całość infrastruktury IT w dniu przełączenia. I tak, najpierw montowane są docelowe moduły dla zasilania i klimatyzacji, dystrybucja sieci i okablowanie, zabezpieczenia fizyczne (CCTV, kontrola dostępu) i wdrożenie poszczególnych operatorów (MPLS, tranzyt IP, itp.).
  7. Plan zarządzania ryzykiem migracja: o tym etapie nie należy zapominać, ponieważ umożliwia  on identyfikację zagrożeń, a przede wszystkim opracowanie planów działania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia i ograniczenia ich  skutków. Pośród działań, jakie należy przewidzieć przed migracją, możemy wymienić następujące: zapewnienie zapasowego sprzętu (magazynowanie sprawnego sprzętu służącego jako zapasowy na wypadek awarii), wykonywanie rozruchów prewencyjnych, przestrzeganie czasów chłodzenia, ustanowienie polityki tworzenia kopii zapasowych i zabezpieczenia danych przed przeprowadzką, zorganizowanie zarządzania odroczeniem zmian na platformie, a także audytami i spisami inwentarzowymi, zapewnienie dodatkowych zasobów jeśli wymagana jest rotacja zespołów, a także plan odwrócenia migracji.
  8. Komunikacja odnośnie projektu migracja infrastruktury!  Należy nadać sens projektowi, wyjaśniając wszystkim pracownikom  firmy wynikające z niego motywacje i korzyści. A jeżeli migracja powoduje zmiany dla użytkowników, zespół projektowy będzie mógł zorganizować szkolenia, przygotować materiały pisemne lub podręczniki użytkownika…

Migracja: GO!

Nadszedł czas, aby przełączyć się ze starej witryny hostingowej na nową!

Po wykonaniu ostatnich kopii zapasowych i kontroli może się rozpocząć migracja: zatrzymanie usług, demontaż i spakowanie sprzętu do transportu. Ponieważ etap przed migracją został skrupulatnie przygotowany, każde urządzenie szybko odnajdzie w nowym środowisku swoje miejsce i przyłącza. Po przeniesieniu i ponownym uruchomieniu infrastruktury IT w nowym hostingu przychodzi czas na testy w ramach odbioru i kontroli, aby upewnić się, że usługi są ponownie dostępne i funkcjonalne.

Post-migracja

Po zakończeniu migracji i osiągnięciu gotowości operacyjnej, menedżer wraz z zespołem, który pracował nad projektem muszą niezwłocznie dokonać jego bilansu, przeprowadzając „Post Implementation Review” i „Lessons Learned” które umożliwią wyciągnięcie kluczowych wniosków. Czy spodziewane korzyści zostały osiągnięte? Czy wszystkie zagrożenia zostały przewidziane? Czy użytkownicy są zadowoleni? Taka informacja zwrotna rzuca światło na to, jak zoptymalizować każdą kolejną migrację, zarówno w ramach obecnego projektu, jak i w razie każdego przyszłego nowego projektu umownego. Pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów i ponownie wykorzystać dobre praktyki.